Στους Εμμανουήλ Καραμολέγκος, Ολυμπία Σάρρου και «Holdway Limited» το 100% των μετοχών

Η εταιρεία «ΕΜ. ΚΑΡ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»  ανακοίνωσε ότι στις  20 Ιουνίου 2022, ολοκληρώθηκε η διαδικασία άσκησης από τον Προτείνοντα του δικαιώματος εξαγοράς, μέσω της οποίας ο Προτείνων απέκτησε συνολικά 223.309 κοινές, ονομαστικές μετοχές της «ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ» (η «Εταιρεία») έναντι τιμήματος €3,22 ανά μετοχή.

Κατόπιν αυτού, ο Προτείνων και οι κ.κ. Εμμανουήλ Καραμολέγκος, Ολυμπία Σάρρου και η εταιρεία «Holdway Limited» κατέχουν το 100% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.